ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Raport o dostępności cyfrowej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Raport o dostępności cyfrowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-04-19 08:00:15 przez Krzysztof Cichocki

Akapit nr - brak tytułu

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ                                                    ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Nazwa i adres podmiotu publicznego
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
03-231 Warszawa, ul. Odlewnicza 8
 
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Portal sprawozdawczy GUS
portal.stat.gov.pl
 
Urząd Statystyczny
ul. St. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin
Numer identyfikacyjny REGON
(wpisać jeśli podmiot posiada)
013035534
 
Stan w dniu 01.01.2021 r.
 
Termin przekazania:
do 31.03.2021 r.
         
Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).
S
E
K
R
E
T
A
R
I
A
T
@
W
O
R
D
.
W
A
W
.
P
L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. ‑mail sekretariatu podmiotu – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI)
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo Mazowieckie
Powiat M. St. Warszawa
Gmina …………………………………
 
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
2) wojewody
3) nie dotyczy
W przypadku wskazania odpowiedzi „nie dotyczy” prosimy o podanie wyjaśnień:
---
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
3
 (wpisać)
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne?  (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
 TAK
NIE
W części budynków tak, w części nie
(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę w więcej niż 1 budynku)
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków,
w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:
……..……
 (wpisać)
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
TAK
NIE
W części budynków tak, w części nie
(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę w więcej niż 1 budynku)
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:
……..……
 (wpisać)
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
TAK
NIE
W części budynków tak, w części nie
(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę w więcej niż 1 budynku)
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:
…….1.……
 (wpisać)
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie
korzystającej z psa asystującego?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
TAK
NIE
W części budynków tak, w części nie
(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę w więcej niż 1 budynku)
W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego:
……..……
 (wpisać)
                   
 
 
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
TAK
NIE
W części budynków tak, w części nie
(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę w więcej niż 1 budynku)
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:
……..……
 (wpisać)
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej:
(proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)
Punkt 3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie prowadzi działalność w trzech miejscach egzaminowania. W siedzibie głównej zlokalizowanej przy ul. Odlewniczej 8 w Warszawie zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny oraz głosowy (pracownik recepcji).
W pozostałych miejscach egzaminowania (Powstańców Śląskich 127A oraz Radarowa 1) ze względu na wielkość budynków (jednopiętrowe, o małej powierzchni) zastosowano jedynie opisy poszczególnych pomieszczeń w sposób wizualny.
             
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron:
……1……
  (wpisać)
Liczba aplikacji:
……0……
  (wpisać)
Prosimy o podanie zawartości następujących elementów deklaracji dostępności, dla każdej strony internetowej
oraz aplikacji mobilnej oddzielnie, zgodnie ze wzorem: (wpisać – każdą stronę/aplikację w osobnym wierszu)
Adres strony internetowej
Status strony internetowej
Data sporządzenia deklaracji dostępności
www.word.waw.pl
Zgodna    ☐         Częściowo zgodna    ☑       Niezgodna               
2020-03-30
 
Zgodna    ☐         Częściowo zgodna    ☐       Niezgodna               
 
 
Zgodna    ☐         Częściowo zgodna    ☐       Niezgodna               
 
 
Zgodna    ☐         Częściowo zgodna    ☐       Niezgodna               
 
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron:
……0……
  (wpisać)
Liczba aplikacji:
……0……
  (wpisać)
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Adres strony internetowej (wpisać)
Zgodność z UdC  (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdej strony)
 
Zgodna
Częściowo zgodna
Niezgodna
 
Zgodna
Częściowo zgodna
Niezgodna
 
Zgodna
Częściowo zgodna
Niezgodna
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania (wpisać)
Zgodność z UdC  (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdej aplikacji)
 
Zgodna
Częściowo zgodna
Niezgodna
 
Zgodna
Częściowo zgodna
Niezgodna
 
Zgodna
Częściowo zgodna
Niezgodna
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:
(proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)
 
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów Serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronach Serwisu są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • ich wytworzenie odbywało się w podmiotach zewnętrznych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt (np. prezentacje, pliki tekstowe i filmy od instytucji współpracujących z WORD w Warszawie),
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej organizacji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre filmy zamieszczone na Serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.
                   
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–h)
 1. Kontakt telefoniczny
TAK
NIE
 1. Kontakt korespondencyjny
TAK
NIE
 1. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS
  lub komunikatorów internetowych
TAK
NIE
 1. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych
TAK
NIE
 1. Przesyłanie faksów
TAK
NIE
 1. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)
TAK
NIE
 1. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty
TAK
NIE
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:  (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
1) od razu ☐
2) w ciągu 1 dnia roboczego ☑
3) w ciągu 2-3 dni roboczych ☐
4) powyżej 3 dni roboczych ☐
 1. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)
TAK
NIE
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak
np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
NIE
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie liczby posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących:
…………
  (wpisać)
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
(liczba ta powinna być zgodna z sumą stron internetowych wykazanych w Dziale 2)
……1……
  (wpisać)
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: (zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–c)
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
TAK
NIE
Na części stron tak, na części nie
(dopuszczalne jeśli podmiot
prowadzi więcej niż 1 stronę internetową)
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:
…………
  (wpisać)
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
TAK
NIE
Na części stron tak, na części nie
(dopuszczalne jeśli podmiot
prowadzi więcej niż 1 stronę internetową)
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:
…………
  (wpisać)
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
TAK
NIE
Na części stron tak, na części nie
(dopuszczalne jeśli podmiot
prowadzi więcej niż 1 stronę internetową)
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci informacji w tekście łatwym do czytania:
…………
  (wpisać)
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
TAK
NIE
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba wniosków – ogółem:
…………
  (wpisać)
Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form:
(wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille’a - 3 razy)
---
                               
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
Uwaga: poniższe pytania odnoszą się do okresu sprawozdawczego – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r.
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?                                                                                                                                            (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
NIE
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:
……0……
  (wpisać)
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego: (proszę opisać słownie)
---
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
TAK
NIE
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego:
…………
  (wpisać)
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego: (proszę opisać słownie)
---
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
TAK
NIE
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu:
……0……
  (wpisać)
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego: (proszę opisać słownie)
Struktura organizacyjna funkcjonowania WORD w Warszawie została dostosowana do ewentualnych przypadków koniczności zapewnienia alternatywnego dostępu zarówno do informacji cyfrowej jak i kontaktu z WORD w Warszawie.
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?                                                                                                                                   (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
TAK
NIE
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:
……1……
  (wpisać)
Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej: (proszę opisać słownie)
Wprowadzenie systemu migowego podczas egzaminu praktycznego dla kandydatów na kierowców kategorii motocyklowych prawa jazdy.
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego: (proszę opisać słownie)
WORD w Warszawie jako jedyny w Polsce umożliwia przeprowadzenie egzaminu dla osób głuchych lub z ograniczonym słuchem w zakresie kategorii motocyklowych.
         
 
C
I
C
H
O
C
K
I
@
W
O
R
D
.
W
A
W
.
P
L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. ‑mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)
               (22) 59-76-704
 
        Warszawa, 12.03.2021
(telefon kontaktowy)
 
(miejscowość, data)
 
 
Objaśnienia
Do składania raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zobowiązane są podmioty publiczne, które zostały wymienione w art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.), zwanej dalej UzD, tj. w szczególności:
1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
a) finansują je w ponad 50% lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
4) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3.
Podmiot publiczny przekazuje (oraz publikuje na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub swojej stronie internetowej) raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku (art. 11 ustawy UzD). W niniejszym raporcie:
 • w przypadku pytań o stan (np. dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej czy cyfrowej) należy udzielić odpowiedzi według stanu faktycznego na dzień 1 stycznia 2021 r.;
 • w przypadku pytań o okres sprawozdawczy (np. o liczbę przyjętych wniosków o zapewnienie komunikacji w określonej formie osobom ze szczególnymi potrzebami lub o to, ile razy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny) należy udzielić odpowiedzi w odniesieniu do okresu od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów UzD (poza wyjątkami określonymi w art. 73 ustawy, UzD weszła w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, tj. z dniem 20.09.2019 r.) do dnia 1 stycznia 2021 r.
Dział 1. Dostępność architektoniczna
W tym dziale należy uwzględnić wszystkie budynki, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów, w tym również te, w których wynajmuje powierzchnie. Wynajem budynku nie zwalnia z możliwości i obowiązku zastosowania ustawy UzD, ponieważ przepisy nakładają obowiązki na podmiot publiczny, a nie na zarządcę nieruchomości. Nie należy tu uwzględniać jedynie budynków, które nie są wykorzystywane do prowadzenia podstawowej działalności i/lub obsługi interesantów (np. budynki magazynowe, wolnostojące garaże, kotłownie, ośrodki wypoczynkowe oraz wszelkie inne budynki o charakterze jedynie technicznym i/lub pomocniczym).
Pyt. 1.
W tym pytaniu – na poziomie budynku – prosimy o odpowiedź rozstrzygającą („TAK” lub „NIE”) w zakresie tego, czy poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier; nie przewidujemy odpowiedzi pośrednich (np. „częściowo” lub „trudno powiedzieć”). Odpowiedź „TAK” oznacza tu, że poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynku umożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami dotarcie do wszystkich pomieszczeń budynku, w których prowadzona jest podstawowa działalność i/lub obsługa interesantów.
UzD w art. 2 definiuje barierę jako przeszkodę lub ograniczenie architektoniczne, cyfrowe lub informacyjno-komunikacyjne, które uniemożliwia lub utrudnia osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.
Barierami występującymi w przestrzeniach komunikacyjnych w budynkach mogą być na przykład:
 • brak w budynku wind, mimo istnienia takiej potrzeby, lub istniejące windy niedostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • zbyt wąskie ciągi komunikacyjne poziome (korytarze) i/lub ciągi komunikacyjne pionowe (schody),
 • występowanie w ciągach komunikacyjnych utrudniających poruszanie się progów, nierówności, przegród, filarów, stromych i/lub śliskich powierzchni itp.
Rozwiązaniami stosowanymi w celu eliminacji barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych w budynkach mogą być:
 • uniwersalne projektowanie budynków – uwzględniające dostępność przestrzeni komunikacyjnych dla osób z ograniczeniami,
 • racjonalne usprawnienia (np. likwidacja progów, schodków, przewężeń i innych barier – poprzez przebudowę ciągów komunikacyjnych, instalacja w budynku wind dostosowanych dla osób z ograniczeniami, budowa podjazdów, instalacja systemów antypoślizgowych, systemów fakturowych oznaczeń nawierzchniowych),
 • wykorzystanie odpowiednich urządzeń i środków technicznych, jak np. platformy pionowe i ukośne, schodołazy, podnośniki przyschodowe.
Pyt. 2.
Zastosowanie w budynku rozwiązań architektonicznych, środków technicznych lub urządzeń, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych może oznaczać, że:
 • budynek został wybudowany zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, w sposób zapewniający osobom z ograniczeniami ww. dostęp,
 • dokonano racjonalnych usprawnień i/lub wykorzystano urządzenia i środki techniczne, w celu umożliwienia ww. dostępu (eliminacja barier architektonicznych przestrzeni komunikacyjnych budynku, dostosowanie wejść do pomieszczeń i wnętrza pomieszczeń, w tym także łazienek i toalet, dla osób ze szczególnymi potrzebami itp.).
Pyt. 3.
Informacja na temat rozkładu pomieszczeń może być zapewniana w sposób:
 • wizualny – np. w formie tablicy informacyjnej, planu, schematu, mapy, infokiosku, infomatu),
 • dotykowy – np. w formie planu tyflograficznego, tyflomapy, tablicy informacyjnej możliwej do czytania przez dotyk (np. pisanej alfabetem Braille’a), infokiosku lub infomatu dostosowanego do korzystania przez dotyk (np. z wykorzystaniem tzw. manipulatora),
 • głosowy – np. z użyciem infokiosku, infomatu z informacją głosową lub przekazywana wchodzącym przez dyżurującego pracownika,
 • inny – np. przez infokiosk lub infomat z informacją w języku migowym i/lub z informacją głosową wyposażony w pętlę indukcyjną.
 
Pyt. 5.
Zapewnianie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób obejmuje m.in.:
 • informację o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej (w tym np. oświetlenie dróg ewakuacji w formie listwy przypodłogowej zasilanej z niezależnego źródła), dotykowej (np. tyflograficzne plany ewakuacji) i głosowej (np. przez dźwiękowe systemy ostrzegawcze),
 • pozbawione barier i/lub dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami drogi ewakuacyjne, pokoje oczekiwania na ewakuację, punkty zbiórki, drzwi i przegrody ogniowe i przeciwdymowe, schodowe wózki ewakuacyjne itp.,
 • procedury ewakuacyjne i przeszkolenie pracowników.
Dział 2. Dostępność cyfrowa
Pytania tego działu odnoszą się do zgodności prowadzonych przez podmiot stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) – UdC.
Pyt. 1.
W tym pytaniu, zgodnie z warunkami technicznymi publikacji deklaracji dostępności oraz strukturą dokumentu elektronicznego deklaracji dostępności, w poszczególnych wierszach tabeli należy zamieścić:
 • w kolumnie „ID a11y-url” – informację zawartą w znaczniku, do którego dodano identyfikator: a11y-url (tj. adres strony internetowej lub adres do pobrania aplikacji mobilnej),
 • w kolumnie „ID a11y-status” – informację zawartą w znaczniku, do którego dodano identyfikator: a11y-status (tj. status pod względem zgodności strony internetowej lub aplikacji mobilnej z UdC),
 • w kolumnie „ID a11y-data-sporzadzenie” – informację zawartą w znaczniku, do którego dodano identyfikator: a11y-data-sporzadzenie (tj. datę sporządzenia deklaracji dostępności, zapisaną w formacie: rrrr-mm-dd).
Dział. 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
Pyt. 2.
Pytanie dotyczy posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących – takich jak:
 • pętle indukcyjne, tj. urządzenia ułatwiające słyszenie i rozróżnianie mowy, które zmieniają dźwięk na fale elektromagnetyczne i w ten sposób dostarczają go do aparatu słuchowego osoby słabosłyszącej,
 • systemy FM/ IR – działające podobnie jak pętla indukcyjna, wykorzystujące jako nośnik dźwięku fale radiowe (FM) lub podczerwień (IR).
 • systemy Bluetooth – oparte o standard bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu ‘Bluetooth’, działające podobnie jak bezprzewodowy zestaw głośnomówiący.
Pyt. 3.
Użyte w poszczególnych podpunktach (a–c) tego pytania pojęcia oznaczają odpowiednio:
 • tekst odczytywalny maszynowo – tekst, który może być odczytany przez syntezator mowy, przy pomocy czytnika ekranu (w telefonie komórkowym i/lub komputerze – np. z wykorzystaniem bezpłatnego oprogramowania NVDA),
 • polski język migowy (PJM) – język migowy, którym posługują się głusi Polacy. PJM jest pełnoprawnym językiem, posiadającym wszystkie cechy języka; charakteryzuje się gramatyką wizualno-przestrzenną, tzn. zamiganie jakiegoś znaku w konkretnym miejscu nadaje mu dodatkowe znaczenie (co jest wykorzystywane np. do określenia czasu),
 • tekst łatwy do czytania i rozumienia (ETR) – sposób przedstawiania informacji w postaci tekstu i uzupełniającej grafiki, umożliwiający zrozumienie przekazywanych treści osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym.
Dział. 4. Informacja o dostępie alternatywnym
Dostęp alternatywny podmiot publiczny może zastosować w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności zgodnie z art. 6 UzD, który określa minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Jeśli (w szczególności z przyczyn technicznych lub prawnych) nie ma możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępu do podmiotu i jego usług zgodnego z projektowaniem uniwersalnym lub w ramach racjonalnych usprawnień (aby osoba mogła samodzielnie skorzystać z usług/obiektów podmiotu), UzD dopuszcza (w okresie przejściowym) zapewnienie dostępu alternatywnego (np. w formie wsparcia innej osoby w poruszaniu się po budynku, możliwości wirtualnego „wejścia” do obiektu itp.). Należy przy tym podkreślić, iż dostęp alternatywny powinien być stosowany przez podmioty publiczne jako wyjątek (nie reguła), a każdy przypadek jego zastosowania wymaga uzasadnienia.
Pyt. 1.
Dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby – wystąpi np. w sytuacji, gdy w przypadku niemożliwości maszynowego odczytania informacji o zakresie działalności podmiotu zamieszczonej na stronie internetowej podmiotu (tekst niedostosowany do odczytu maszynowego) pracownik podmiotu publicznego (lub inna osoba zapewniona przez podmiot) odczyta ten tekst na głos osobie niewidomej lub słabowidzącej.
Pyt. 2.
Dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – występuje np. w sytuacji, gdy podmiot publiczny, zamiast zapewnić osobie z ograniczeniami możliwość osobistego załatwienia sprawy w pozbawionym barier budynku, umożliwia jej zdalne załatwienie tej sprawy, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii takich jak nagrania wideo, streaming on-line itp.
Pyt. 3.
Dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu – polega na wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób – np. gdy istnieje potrzeba spotkania przedstawiciela podmiotu z osobą z ograniczeniami w zakresie poruszania się (np. poruszającą się na wózku inwalidzkim) – podmiot publiczny, zamiast zorganizować to spotkanie w swojej siedzibie (co jest standardem w przypadku spotkań z osobami niemającymi szczególnych potrzeb) decyduje się na zorganizowanie tego spotkania poza siedzibą – w miejscu dostępnym architektoniczne dla osób z ograniczeniami w zakresie poruszania się.
« powrót do poprzedniej strony