ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Test kwalifikacyjny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Test kwalifikacyjny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Każdy kierowca zawodowy, chcąc uzyskać świadectwo kwalifikacji prawo jazdy obowiązany jest zdać test kwalifikacyjny. Chcielibyśmy Państwu przybliżyć ten proces, gdyż zdajemy sobie sprawę, że dla większości osób wiąże się on z dużym stresem. Wiedza uzyskana za naszym pośrednictwem pozwoli Państwu na zapoznanie się z wymaganiami stawianymi osobom egzaminowanym jeszcze przed rozpoczęciem procesu szkolenia.
 
Warunki i tryb przeprowadzania testu kwalifikacyjnego opisane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 (Dziennik Ustaw z 2022 r., poz. 739).
Przed przystąpieniem do testu, osoba posiadająca Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) obowiązana jest zapisać się na test kwalifikacyjny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
 
Zapisu na test kwalifikacyjny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie możecie Państwo dokonać jedynie w Biurze Obsługi Klienta w Miejscu Egzaminowania Odlewnicza przy ul. Odlewniczej 8.
 
Uwaga!
Test kwalifikacyjny w zakresie bloku C, jest dostępny również w języku rosyjskim.
 
Musicie Państwo zabrać ze sobą:
 • otrzymany w Wydziale Komunikacji numer PKZ,
 • wniesioną opłatę za test kwalifikacyjny.
Opłaty
Opłat można dokonać:
 • przelewem na rachunek bankowy WORD w Warszawie,
 • w okienku Biura Obsługi Klienta za pomocą karty płatniczej.
Wpłaty należy dokonać na rachunek nr: 26 8230 0007 0016 2274 2000 0001
W tytule przelewy należy wpisać: PKZ, blok C lub PKZ, blok D.
Wysokość opłaty wynosi: 50,00 zł.
 
Rezygnacja z testu kwalifikacyjnego.
Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym testem kwalifikacyjnym , może poinformować w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na test w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania jest wymagane okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.
W przypadku, o którym mowa powyżej, ośrodek egzaminowania wyznacza kolejny termin testu kwalifikacyjnego.
W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa powyżej.
Osoba egzaminowana nie wnosi opłaty za test kwalifikacyjny w przypadku awarii systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania.
Przed przystąpieniem do testu, egzaminator dokonuje sprawdzenia tożsamości osoby egzaminowanej na podstawie ważnego dokumentu.
 
Zgodnie z § 26. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dziennik Ustaw z 2022r. poz., 739).
§ 12. 1. Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:
 • dowód osobisty;
 • kartę pobytu;
 • paszport;
 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
 • polski dokument tożsamości cudzoziemca;
 • zgoda na pobyt tolerowany.
Stwierdzenia tożsamości osób uprawnionych do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego można dokonać również na podstawie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 19e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 2070), przez okazanie tego dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego egzaminatorowi, zaktualizowanego na dzień testu kwalifikacyjnego.
 
Test kwalifikacyjny przeprowadzany jest w formie papierowej. Osoba powinna zaznaczyć prawidłową odpowiedź na pytania znajdujące się w otrzymanym zestawie pytań egzaminacyjnych.
Test kwalifikacyjny po ukończeniu kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej obejmuje:
 1. część podstawową składającą się z 20 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego, w tym w zakresie bloku programowego określonego odpowiednio do prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D1+E co najmniej po 2 i nie więcej niż 3 pytania z następujących działów, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia:
  1. 1.1,
  2. 1.2,
  3. 2.1,
  4. 3.1,
  5. 3.2,
  6. 3.3,
  7. 3.4,
  8. 3.5,
  9. 3.6 oraz
 2. część specjalistyczną składającą się z 10 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego:
  1. w tym 2 pytania z następujących działów, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia, w zakresie bloku programowego określonego do prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E:
   • 1.3,
   • 1.4,
   • 1.4(a),
   • 2.2,
   • 3.7,
  2. w tym 2 pytania z następujących działów, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia, w zakresie bloku programowego określonego do prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E:
   • 1.5,
   • 1.6,
   • 1.7,
   • 2.3,
   • 3.8.
Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.
Poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wybraniu i zaznaczeniu wyłącznie prawidłowej odpowiedzi. Wybranie odpowiedzi nieprawidłowej, wybranie więcej niż jednej odpowiedzi albo niewybranie żadnej odpowiedzi jest
traktowane jako udzielenie odpowiedzi nieprawidłowej.
 
Wynik testu kwalifikacyjnego uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:
 • 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym oraz
 • 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.
Czas trwania testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, wynosi 45 minut.
Osoby, które ukończyły kwalifikację wstępną uzupełniającą lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną, przystępują do testu kwalifikacyjnego, który obejmuje część specjalistyczną w zakresie bloku programowego do prawa jazdy odpowiedniej kategorii.
 
Test kwalifikacyjny po ukończeniu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej obejmuje część specjalistyczną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, składającą się z 10 pytań.
 
Czas trwania testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 7, wynosi 15 minut.
 
Wyniki testu kwalifikacyjnego:
 1. egzaminator wpisuje do listy osób zakwalifikowanych na test kwalifikacyjny bezpośrednio po zakończeniu dla określonej osoby tego testu, przez umieszczenie w odpowiednich rubrykach litery:
  1. P – jeżeli wynik jest pozytywny,
  2. N – jeżeli wynik jest negatywny,
  3. X – jeżeli osoba nie przystąpiła do testu;
 2. dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ośrodka egzaminowania:
  1. aktualizuje profil kierowcy zawodowego, umieszczając w odpowiednich rubrykach litery, o których mowa w pkt 1, potwierdzając ten wpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do profilu kierowcy zawodowego wpisuje się pozytywne i negatywne wyniki z testu kwalifikacyjnego,
  2. wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej poprzez wprowadzenie do profilu kierowcy zawodowego pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego oraz informacji o numerze świadectwa i dacie jego wydania,
  3. wydaje osobie egzaminowanej, na jej wniosek, zaświadczenie potwierdzające uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Grodzicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-22 09:49:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Cichocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-22 09:49:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Cichocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-22 10:09:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
704 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »