ˆ

Uchwała Sejmiku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała 39/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Uchwała 39/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2015 r.
 
w sprawie nadania statutów wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego
 
 
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596, z późn. zm.1)), w związku z art. 120 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:
 
§1.
Nadaje się statut:
1) Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Ciechanowie, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały;
2) Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu  Drogowego w Ostrołęce, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały;
3) Wojewódzkiemu Ośrodkowi   Ruchu   Drogowego  w   Płocku,   w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały;
4) Wojewódzkiemu Ośrodkowi  Ruchu  Drogowego w Radomiu, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały;
5) Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Siedlcach, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały;
6) Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Warszawie, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 6 do uchwały.
 
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
 
§3.
Traci moc uchwała Nr 21/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego.
 
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                                                                                       Przewodniczący Sejmiku
                                                                                                                                                                  Województwa Mazowieckiego
 
                                                                                                                                                                             Ludwik Rakowski
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r poz. 379 i 1072.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2012 r., poz. 1448, z 2013 r., poz. 700, 991, 1446 i 1611, oraz z 2014 r., poz. 312, 486, 529, 768 i 822.
 
 
 
Uzasadnienie
 
Obowiązująca treść, wymienionych w uchwale statutów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego z terenu województwa mazowieckiego, została przyjęta uchwałą Nr 21/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego.
 
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155 j.t.) oraz zmian ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) zachodzi konieczność nadania nowych statutów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego województwa mazowieckiego zawierających zmiany niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania.
 
Oprócz zmian o charakterze techniczno - legislacyjnym, do najważniejszych zmian w nowych statutach należą:
  1. W § 3 ust.1 pkt 10 podkreślono rolę działalności oświatowej Ośrodka w zakresie określonym w ust. 1 pkt 5-9 (tj. m.in. prowadzenie kursów kwalifikacyjnych, warsztatów doskonalenia zawodowego, innych kursów) co jest istotne ze względu na przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn.zm.), który wskazuje, że zwolnienie przedmiotowe od tego podatku przysługuje od dochodów tych podatników, których celem statutowym jest działalność oświatowa.
  2. W § 9 ust. 5 pkt 1 podkreślono rolę egzaminowania jako działalności oświatowej, co w działalności Ośrodka jest istotne ze względu na fakt, że dla działalności oświatowej prowadzi się odrębną ewidencję przychodów i kosztów, zgodnie z art. 119 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn.zm.).
  3. Usunięto § 12 o treści „Dyrektor Ośrodka jest zobowiązany przedstawić do dnia 31 marca każdego roku Zarządowi Województwa Mazowieckiego do zatwierdzenia propozycję podziału zysku netto określonego wstępnie na podstawie sprawozdania finansowego". Zapis ten nie jest konieczny, ponieważ Zarząd Województwa zatwierdzając sprawozdanie finansowe jednostki
zatwierdza tym samym zawarte w tym sprawozdaniu propozycje kierownika jednostki co do podziału lub pokrycia wyniku finansowego.
 
Od dnia 1 sierpnia 2009 r., zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym statut wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego nadaje sejmik województwa.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Konrad Rudnik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Konrad Rudnik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-19 10:08:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Konrad Rudnik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-19 10:09:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Konrad Rudnik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-05-19 12:09:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2359 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »