ˆ

Statut

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
                                                                                                                                                     Załącznik Nr 6
                                                                                                                                                     do uchwały Nr 39/15
                                                                                                                                                     Sejmiku Województwa Mazowieckiego
                                                                                                                                                     z dnia 20 kwietnia 2015 r.
 
STATUT
 
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO
W WARSZAWIE
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
 
§1.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie zwany dalej „Ośrodkiem" działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137, z późn. zm.1) zwanej dalej „Ustawą" i przepisów wykonawczych, wydanych na jej podstawie;
2) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z póżn. zm2);
3) niniejszego Statutu.
 
§2.
1. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto st. Warszawa.
3. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 
ROZDZIAŁ II
Zakres działalności Ośrodka
 
§3.
1. Do zadań Ośrodka należy:
  1) współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  2) współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem;
  3) organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami;
  4) organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;
  5) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych;
  6) prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;
  7) prowadzenie kursów:
    a) doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;
    b) dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
    c) reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
    d) reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii;
  8) organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;
  9) przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji w zakresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów;
  10) inna niż wymieniona w pkt 5-9 działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego, w tym w szczególności prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie innym niż określony w pkt 5-8.
2. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność statutową o której mowa w ust. 1 i 2.
 
§4.
Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje w szczególności z:
  1) stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką ruchu drogowego;
  2) organizatorami konkursów z zakresu praktycznej i teoretycznej wiedzy bezpieczeństwie ruchu drogowego;
  3) innymi instytucjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
ROZDZIAŁ III
Organy zarządzające i organizacja Ośrodka
 
§5.
1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
2. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
3. Zastępcę Dyrektora zatrudnia na podstawie umowy o pracę Dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego.
 
§6.
1. Dyrektor organizuje pracę Ośrodka oraz odpowiada za jego działalność.
2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
  1) podejmowanie niezbędnych działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do funkcjonowania Ośrodka na najwyższym poziomie;
  2) gospodarowanie mieniem Ośrodka oraz zarządzanie jego finansami;
  3) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy oraz uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka;
  4) sprawowanie nadzoru nad pracą komórek organizacyjnych i stanowisk pracy w Ośrodku;
  5) przestrzeganie dyscypliny finansowej;
  6) tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka;
  7) wydawanie aktów wewnętrznych zgodnie z obowiązującym trybem;
  8) przedstawianie właściwym instytucjom i organizacjom planów finansowych, sprawozdań, wniosków inwestycyjnych itp.
 
§7.
1. Dyrektor, w drodze zarządzenia, nadaje Ośrodkowi Regulamin Organizacyjny, po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
2. Regulamin Organizacyjny określa w szczególności: strukturę organizacyjną Ośrodka, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka, osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Ośrodka, zakresy uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej Ośrodka, zasady zastępowania Dyrektora Ośrodka w czasie jego nieobecności, a także zasady obiegu dokumentów i podpisywania pism w Ośrodku.
 
§8.
1. W skład Ośrodka mogą wchodzić oddziały terenowe.
2. Oddziały terenowe Ośrodka tworzy i likwiduje Zarząd Województwa Mazowieckiego
 
ROZDZIAŁ IV
Zasady gospodarki finansowej Ośrodka
 
§9.
1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w Ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Przychodami ośrodka są wpływy pochodzące z wykonywania zadań o których mowa w § 3 ust 1 i 2 oraz z działalności o której mowa w § 3 ust. 3.
3. Ośrodek ponosi koszty z tytuły:
  1) bieżącego utrzymania ośrodka;
  2) wykonywania zadań, o których mowa w § 3 ust.1;
  3) inwestycji związanych z działalnością ośrodka, o której mowa w § 3;
  4) działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek przeznacza pozostałe wolne środki, niewykorzystane z tytułów, o których mowa w pkt 1-3.
4. Składniki majątkowe nabyte w ramach pierwszego wyposażenia ośrodka tworzą jego fundusz założycielski.
5. Ośrodek prowadzi szczegółową ewidencję przychodów i kosztów odrębnie dla:
  1) działalności związanej z prowadzeniem szkolenia lub egzaminowaniem - jako działalności oświatowej;
  2) każdej innej działalności niż określona w pkt 1.
 
§ 10.
Organem zatwierdzającym sprawozdania finansowe jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 
§11.
1. Oświadczenia woli w imieniu Ośrodka składa jednoosobowo Dyrektor Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona.
2. Główny Księgowy Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona, składa podpis na dokumencie dotyczącym czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie finansowe.
 
§12.
Zaciągnięcie przez Ośrodek kredytu wymaga zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego.
 
ROZDZIAŁ V
Postanowienie końcowe
 
§13.
Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991,1446 i 1611 oraz z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613 oraz z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz.4.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Konrad Rudnik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Konrad Rudnik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-09-17 19:52:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Wronka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-09-17 19:54:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jacek Fogel
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-28 11:56:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5731 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »