ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2003-09-17 19:54:02 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

STATUT

WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W WARSZAWIE


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


§1


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 58. poz. 515), zwanej dalej ,,ustawą“, aktów wykonawczych oraz niniejszego statutu.

§2


1. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto st. Warszawa.
3. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.

§3


1. Do zadań Ośrodka na1eży organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
2. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności:
    1) prowadzenie kursów dla kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz innych osób wykonujących czynności związane z   tym przewozem,
    2) szkolenie kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy,
    3) przeprowadzanie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
    4) prowadzenie kursów doszkalających dla kierowców wykonujących przewozy osób lub rzeczy oraz innych szkoleń dokształcających dla kierowców,
    5) organizowanie kursów i egzaminów w zakresie karty rowerowej i motorowerowej dla uczniów szkoły podstawowej lub gimnazjum, które nie posiadają dostatecznych warunków do realizacji programu szkolenia z zakresu wychowania komunikacyjnego,
    6) organizowanie kursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego,
    7) prowadzenie szkoleń dla egzaminatorów,
    8) współpracy z ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców w celu podniesienia poziomu ich działania,
    9) rzeczoznawstwa ds. oceny technicznej pojazdów,
    10) prowadzenie działalności związanej z problematyką, ruchu drogowego oraz innej działalności z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczone na
działalność, o której mowa w pkt 1 i 2.


§4


Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje z:
    1) Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
    2) stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką ruchu drogowego,
    3) organizatorami konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego (teoretycznej i praktycznej),
    4) Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie,
    5) innymi instytucjami zajmującymi się problematyką, bezpieczeństwa ruchu drogowego.ROZDZIAŁ II

Struktura Organizacyjna Ośrodka


§51. Ośrodkiem kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego,
2. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizacje jego zadań,
3. Dyrektor działa przy pomocy zastępcy, głównego księgowego i kierowników wydziałów,
4. Zastępcę dyrektora. na podstawie umowy o pracę zatrudnia dyrektor Ośrodka w uzgodnieniu z dyrektorem departamentu sprawującego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego merytoryczny nadzór nad Ośrodkiem.


§6


Dyrektor jest pracodawcą, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy dla pracowników Ośrodka.


§7

W skład Ośrodka wchodzą:
1. Wydziały:
    1) finansowo-księgowy,
    2) realizacji i nadzoru egzaminów państwowych,
    3) szkolenia i bezpieczeństwa drogowego,
    4) administracyjny,
    5) techniczny.

2. Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej.


§8


Szczegółową strukturę organizacyjną oraz tryb pracy Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora w uzgodnieniu z dyrektorem departamentu sprawującego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa nadzór nad Ośrodkiem.ROZDZIAŁ III

Zasady Gospodarki Finansowej Ośrodka


§9


Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w: ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ). ustawie z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76. poz. 694. z 2003 r. Nr 60, poz. 535), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z dzia1a1nością ośrodka ( Dz. U. Nr 176. poz. 1443 ).ROZDZIAŁ IV

Kontrola Wewnętrzna


§10


1. Za zorganizowanie i prawidłowe działanie w Ośrodku kontroli wewnętrznej, a także za należyte wykorzystanie wyników kontroli, odpowiedzialny jest Dyrektor Ośrodka.
2. Czynności kontrolne, w zakresie swojego działania, wykonuje z urzędu zastępca, główny księgowy i kierownicy wydziałów.ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe


§11


Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

« powrót do poprzedniej strony