ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-08-19 11:35:06 przez Krzysztof Cichocki

Deklaracja dostępności

<h1 id="a11y-deklaracja">Deklaracja dostępności Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie</h1>
<p><span id="a11y-podmiot">Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <a href="https://bip.word.waw.pl/" id="a11y-url">Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie</a>.</p>
<ul>
<li>Data publikacji strony internetowej: <time datetime="2003-09-01" id="a11y-data-publikacja">2003-09-01</time></li>
<li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: <time datetime="2021-11-20" id="a11y-data-aktualizacja">2021-11-20</time></li>
</ul>
<h2>Status pod względem zgodności z ustawą</h2>
<p>Strona internetowa jest <strong id="a11y-status">częściowo zgodna</strong> z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.</p>
<h2>Treści niedostępne</h2>
<p>Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów Serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronach Serwisu są niedostępne z uwagi na fakt, że:</p>
<ul>
<li>pochodzą z różnych źródeł,</li>
<li>ich wytworzenie odbywało się w podmiotach zewnętrznych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt (np. prezentacje, pliki tekstowe i filmy od instytucji współpracujących z WORD w Warszawie),</li>
<li>opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej organizacji,</li>
<li>opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,</li>
<li>niektóre filmy zamieszczone na Serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.</li>
</ul>
<h2>Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności</h2>
<ul>
<li>Deklarację sporządzono dnia: <time datetime="2022-03-28" id="a11y-data-sporzadzenie">2022-03-28</time></li>
<li>Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: <time datetime="2022-03-28" id="a11y-data-deklaracja-przeglad">2022-03-28</time></li>
</ul>
<p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.</p>
<h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>
<ul>
<li>W przypadku problemów z dostępnością Serwisu za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: <span id="a11y-osoba">Zespół koordynatorów odpowiedzialnych za dostępność i załatwianie wniosków</span>.</li>
<li>E-mail: <span id="a11y-email"> <a href="mailto: "> </a></span></li>
<li>Telefon: <span id="a11y-telefon">22-59-76-704</span></li>
</ul>
<p id="a11y-procedura">Każdy ma prawo:</p>
<ul>
<li>zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li>
<li>zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li>
<li>wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.</li>
</ul>
<p>Żądanie musi zawierać:</p>
<ul>
<li>dane kontaktowe osoby zgłaszającej,</li>
<li>wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,</li>
<li>wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.</li>
</ul>
<p>Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.</p>
<h2>Skargi i odwołania</h2>
<p>Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:</p>
<ul>
<li>Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie</li>
<li>Adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa</li>
<li>E-mail: <a href="mailto: "> </a></li>
<li>Telefon: 22-59-79-100</li>
</ul>
<p>Skargę można złożyć również do <a href="https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich">Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.</p>
<h2 id="a11y-architektura">Dostępność architektoniczna</h2>
<p>Miejsce egzaminowania Odlewnicza przy ul. Odlewniczej 8,<br />Miejsce egzaminowania Bemowo przy ul. Powstańców Śląskich 127a - najem powierzchni,<br />Miejsce egzaminowania Radarowa przy ul. Radarowa 1 - najem powierzchni,<br />zostały przystosowane do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:</p>
<ul>
<li>stosowne oznakowanie,</li>
<li>likwidację barier architektonicznych,</li>
<li>likwidację barier komunikacyjnych,</li>
<li>umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością,</li>
<li>zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.</li>
</ul>
<p>W szczególności zrealizowano następujące działania:</p>
<ol>
<li>Obok budynku ME Odlewnicza oznakowano kolorem niebieskim 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.</li>
<li>We wszystkich miejscach egzaminowania wykonano podjazdy wraz z poręczami w celu umożliwienia dostępu do budynku osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.</li>
<li>W miejscu egzaminowania Odlewnicza znajduje się winda umożliwiająca dostęp osób z niepełnosprawnością ruchową do wszystkich pięter budynku.</li>
</ol>
<h2>Informacje dodatkowe</h2>
<h3>Ułatwienia</h3>
<h4>Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących</h4>
<p>Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:</p>
<ul>
<li>napisać pismo lub złożyć wniosek na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa,</li>
<li>wysłać e-mail na adres <a href="mailto: "> </a>,</li>
<li>skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 22-59-76-704,</li>
<li>skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie w godzinach urzędowania 8:00-16:00</li>
</ul>
<h4>Poruszanie się bez użycia myszki</h4>
<p>Obsługa Serwisu jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury. Strony Serwisu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronach. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po Serwisie. Na początku każdej strony umieściliśmy linki – skróty prowadzące do:</p>
<ul>
<li>menu,</li>
<li>treści,</li>
<li>układu,</li>
<li>kontrastu,</li>
<li>zmiany wielkości czcionki</li>
</ul>
<p>Strony Serwisu powinno dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki oraz za pomocą wbudowanego narzędzia „Tekst” (menu górne).</p>
<h4>Dokumenty</h4>
<p>Na stronach <a href="https://bip.word.waw.pl">Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie</a> znajdują się pliki do pobrania. Większość z nich pochodzi zasobów własnych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.</p>
<h4>Opisy alternatywne grafik i zdjęć</h4>
<p>Pamiętamy, aby do grafik i zdjęć w Serwisie, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne.</p>
<h4>Powiększanie strony</h4>
<p>Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie stron Serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: <a href="https://mapadotacji.gov.pl/powiekszanie-strony/">Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows</a>. Możesz również skorzystać z wbudowanego narzędzia „Tekst” (menu górne)..</p>
<h4>Kontrast</h4>
<p>Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 3 do 1.</p>
<h4>Filmy wideo</h4>
<p>Staramy się do umieszczanych materiałów filmowych dodawane są napisy.</p>
<h4>Zrozumiałość i czytelność treści</h4>
<p>Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.</p>
<h4>Zapewnienie dostępności serwisów to proces</h4>
<p>Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić strony <a href="https://bip.word.waw.pl">Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie</a> prosimy o kontakt pod adres e-mail: <a href="mailto: "> </a></p>
<h2>Inne informacje i oświadczenia</h2>
<h3>Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach</h3>
<p>Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.</p>
« powrót do poprzedniej strony