ˆ

Szkolenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Szkolenia i Kursy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2003-09-17 22:43:15 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
 
O szkoleniu
Kodeks Drogowy nakłada na policję obowiązek prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, przy czym określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 1 do 10 (np. spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - 6 punktów karnych, nie udzielenie pomocy ofiarom wypadku - 10 pkt, nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszych - od 5 do 10 pkt).
Otrzymane i zaewidencjonowane punkty karne usuwane są po upływie roku od dnia naruszenia.
Kierowca naruszający przepisy ruchu drogowego, a więc taki który otrzymał punkty karne, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów karnych o sześć.
Zasada ta nie dotyczy wszystkich kierowców. Kierowcy w okresie jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy możliwość odbycia szkolenia nie przysługuje.
Kierowca "młody" tzn. będący w okresie jednego roku od dnia wydania prawa jazdy po raz pierwszy, nie może przekroczyć 20 punktów karnych. Jeżeli otrzyma punktów więcej, to zostaje mu cofnięte uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi co oznacza, iż od początku musi odbyć szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zdać egzamin państwowy na prawo jazdy.
Kierowcy posiadający prawo jazdy powyżej roku nie mogą przekroczyć limitu 24 punktów karnych. Jeżeli kierowca otrzyma 25 punktów i więcej, to czeka go skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji - czyli ponowny egzamin państwowy na prawo jazdy (teoretyczny i praktyczny), przeprowadzany w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego oraz badanie psychologiczne przeprowadzane w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (art. 82 ust. 1 pkt 4b – Ustawy o kierujących pojazdami Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 155).
Mieszkańcy Warszawy mogą sprawdzić ilość swoich punktów karnych w Wydziale Ruchu Drogowego KSP w Warszawie, przy ul. Waliców 15, w pok. 7.
 
Szkolenie polega na jednorazowym spotkaniu z policjantem i psychologiem. Odbywa się w formie prelekcji, pogadanki przy wykorzystaniu środków audio-wizualnych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane przez Dyrektora WORD, WORD Warszawa przesyła informację o odbyciu szkolenia do właściwej jednostki policji, na podstawie której Komendant Wojewódzki Policji prowadzący ewidencję punktów karnych zmniejsza liczbę punktów karnych o sześć.
Warunki uczestnictwa w szkoleniu
Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy:
  • posiadać prawo jazdy powyżej jednego roku,
  • zgromadzić nie więcej niż 24 punkty karne na dzień szkolenia,
  • dokonać opłaty za szkolenie,
  • wypełnić i złożyć kartę zgłoszenia na szkolenie.
Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:
  • ważny dokument tożsamości
    lub,
  • prawo jazdy.
 Szkolenie - kierowanie ruchem drogowym
O szkoleniu
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie organizuje szkolenia w zakresie wykonywania niektórych czynności na drodze związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z art. 6 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1137) oraz Obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 143).
Prawo o ruchu drogowym (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1137) stanowi:
Art. 6.1. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:
    policjant;
    żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia,
    funkcjonariusz Straży Granicznej,
        inspektor Inspekcji Transportu Drogowego,
        umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny,
        strażnik gminny (miejski),
    pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym,
    osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi,
    osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu,
    kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci,
    strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego,
    strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
    członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
    funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń,
    pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego.
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 143).
§ 2. 1. Do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze upoważnia się:
    osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu,
    strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dziennik Ustaw z 1991 r. poz. 351) - podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
    umundurowanych i odpowiednio oznakowanych pracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiej - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów,
    członków zespołu ratownictwa medycznego - podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.
Szkolenie odbywa się wg programu stanowiącego załącznik nr 3 do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 143) w tym:
    6 godzin zajęć teoretycznych,
    2 godziny praktyki w tym sprawdzian teoretyczny i praktyczny.
Warunkiem ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym jest zaliczenie testu teoretycznego i praktycznego. Zaliczenie testu teoretycznego polega na podaniu prawidłowych odpowiedzi na 70 % pytań. Osoba, która nie zaliczy testu teoretycznego nie jest dopuszczona do zajęć praktycznych, ma prawo do poprawki polegającej na powtórzeniu zajęć teoretycznych i napisaniu testu teoretycznego. Brak zaliczenia sprawdzianu praktycznego wiąże się z koniecznością powtórzenia zajęć praktycznych i zaliczenia sprawdzianu praktycznego.
W przypadku zagubienia lub zniszczenia zaświadczenia, na prośbę wydaje się duplikat zaświadczenia.
Warunki uczestnictwa w szkoleniu
    szkolenie organizowane jest na podstawie pisemnego zgłoszenia osoby indywidualnej lub listy uczestników przesłanej przez podmiot zamawiający szkolenie,
    dokonaniu opłaty za szkolenie,
Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:
    ważny dokument tożsamości.
 
Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii
 
O kursie
Zgodnie z w art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 155, oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012r. Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 9 w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.
Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały skierowanie / decyzję starosty.
Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 9. Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.
Warunki uczestnictwa w kursie
Chcąc uczestniczyć w kursie należy:
    posiadać skierowanie / decyzję starosty,
    dokonać opłaty za szkolenie,
    wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową.
Na kurs uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:
    ważny dokument tożsamości.
 
Szkolenie dla kandydatów na kierowców TAXI
 
O szkoleniu
Każdy, kto chciałby w Warszawie kierować taksówką (prowadząc własną działalność czy też będąc zatrudnionym u innego przedsiębiorcy) powinien obowiązkowo odbyć szkolenie i zdać egzamin potwierdzający znajomość topografii m.st. Warszawy oraz przepisów prawa miejscowego.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie zaprasza na obowiązkowe dwudniowe szkolenie dla przyszłych kierowców taxi, upoważniające do złożenia egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 
Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 12863 szkolenie trwa 20 godzin.
W jego skład wchodzą:
    zagadnienia z topografii Warszawy - 13 godzin,
    przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami – 2 godziny,
    ceny urzędowe, strefy cen (stawki taryfowe) – 1 godzina,
    zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie taksówek, dodatkowe wyposażenie – 2 godziny,
    udzielanie pierwszej pomocy medycznej – 2 godziny.
Warunki uczestnictwa w szkoleniu
Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy:
    dokonać opłaty za szkolenie,
    wypełnić i złożyć kartę zgłoszenia na szkolenie.
Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:
    ważny dokument tożsamości.
 
Szkolenie okresowe
 
O szkoleniu
Jeśli jesteś kierowcą kat. C, C+E lub D, realizującym przewozy drogowe, powinieneś co 5 lat odnawiać swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniu okresowym.
Szkolenie polega na uczestnictwie w 35 godzinach zajęć teoretycznych w formie e-learningu.
Warunki uczestnictwa w kursie
Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy:
    dokonać opłaty za szkolenie,
    wypełnić i złożyć kartę zgłoszenia na szkolenie.
Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:
    ważny dokument tożsamości.
 
Szkolenie - kwalifikacja wstępna
 
O szkoleniu
Jeśli masz 18 – 21 lat i chciałbyś zrobić kat. C prawa jazdy, by móc zawodowo kierować ciężarówką – powinieneś najpierw uzyskać kwalifikację wstępną.
Jeśli masz 21 – 23 lata i chciałbyś zrobić kat. D prawa jazdy, by móc zawodowo kierować autobusem – powinieneś najpierw uzyskać kwalifikację wstępną.
 
Szkolenie polega na uczestnictwie w:
    260 godzinach zajęć teoretycznych w formie e-learningu,
    16 godzinach indywidualnej jazdy w ruchu drogowym,
    4 godzin ćwiczeń na płycie poślizgowej.
Warunki uczestnictwa w kursie
Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy:
    dokonać opłaty za szkolenie,
    wypełnić i złożyć kartę zgłoszenia na szkolenie.
Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:
    ważny dokument tożsamości.
 
Szkolenie - kwalifikacja wstępna przyspieszona
 
O szkoleniu
Jeśli skończyłeś 21 lat i chciałbyś zrobić kat. C prawa jazdy, by móc zawodowo kierować ciężarówką – powinieneś także uzyskać kwalifikację wstępną przyspieszoną.
Jeśli skończyłeś 23 lata i chciałbyś zrobić kat. D prawa jazdy, by móc zawodowo kierować autobusem – powinieneś także uzyskać kwalifikację wstępną przyspieszoną.
 
Szkolenie polega na uczestnictwie w:
    130 godzinach zajęć teoretycznych w formie e-learningu,
    8 godzinach indywidualnej jazdy w ruchu drogowym,
    2 godziny ćwiczeń na płycie poślizgowej.
Warunki uczestnictwa w kursie
Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy:
    dokonać opłaty za szkolenie,
    wypełnić i złożyć kartę zgłoszenia na szkolenie.
Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:
    ważny dokument tożsamości.
 
Szkolenie - kwalifikacja wstępna uzupełniająca
 
O szkoleniu
Jeśli masz 21 - 23 lat i posiadasz kwalifikację wstępną dla kat. C, a chciałbyś zawodowo kierować autobusem – powinieneś najpierw uzyskać kwalifikację wstępną uzupełniającą.
 
Szkolenie polega na uczestnictwie w:
    65 godzinach zajęć teoretycznych w formie e-learningu,
    5 godzinach indywidualnej jazdy w ruchu drogowym.
Warunki uczestnictwa w kursie
Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy:
    dokonać opłaty za szkolenie,
    wypełnić i złożyć kartę zgłoszenia na szkolenie.
Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:
    ważny dokument tożsamości.
 
Szkolenie - kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
 
O szkoleniu
Jeśli skończyłeś 23 lata i posiadasz kwalifikację dla kat. C, a chciałbyś zawodowo kierować autobusem – powinieneś uzyskać kwalifikację wstępną uzupełniającą - przyspieszoną.
Jeśli skończyłeś 21 lat i posiadasz kwalifikację dla kat. D, a chciałbyś zawodowo kierować ciężarówką – powinieneś uzyskać kwalifikację wstępną uzupełniającą - przyspieszoną.
Szkolenie polega na uczestnictwie w:
    33 godzinach zajęć teoretycznych w formie e-learningu,
    2,5 godzinach indywidualnej jazdy w ruchu drogowym.
Warunki uczestnictwa w kursie
Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy:
    dokonać opłaty za szkolenie,
    wypełnić i złożyć kartę zgłoszenia na szkolenie.
Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:
    ważny dokument tożsamości.

Akapit nr - brak tytułu

Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Ogólny - PPP-O
 
O szkoleniu
Kurs dający gwarancję zdobycia wiedzy i umiejętności, niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy.
Osoby uczestniczące w kursie zapoznają się z następującymi zagadnieniami:
    - aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy,
    - system Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce,
    - łańcuch przeżycia i jego rola,
    - bezpieczeństwo ratownika na miejscu zdarzenia,
    - wstępna ocena poszkodowanego,
    - wezwanie pomocy, zasady,
    - resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa z zastosowaniem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED– Nagłe Zatrzymanie Krążenia u osoby dorosłej,
    - poszkodowany nieprzytomny - postępowanie,
    - ciało obce w drogach oddechowych,
    - stany nagłe pochodzenia wewnętrznego: omdlenie, duszność, ból w klatce piersiowej, napad drgawek,
    - urazy – zwichnięcia, złamania,
    - urazy – rany, krwotoki, oparzenia.
Czas trwania: 8 godzin.
Warunki uczestnictwa w kursie
Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy:
    - dokonać opłaty za szkolenie,
    - wypełnić i złożyć kartę zgłoszenia na szkolenie.
« powrót do poprzedniej strony