ˆ

Szkolenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2003-09-17 22:43:15 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Szkolenia
 

 


Organizacja szkoleń dla kierowców zawodowych

 

Na podstawie art. 115c ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 58, poz. 515 z 2003 r z zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 roku w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy  ( Dz. U. Nr 150, poz. 1682 z zm. ) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie organizuje kursy dokształcające dla kierowców zawodowych.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców i instruktorów techniki jazdy posiadających wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie. W ramach szkolenia przewidziane są również zajęcia praktyczne w ruchu drogowym. Osoby uczestniczące w kwalifikacjach oraz szkoleniach okresowych organizowanych przez WORD Warszawa mogą wykonywać badania psychologiczne w pracowni znajdującej się w naszym obiekcie. Istnieje również możliwość wykonania badań lekarskich, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie organizuje kursy dla kierowców zawodowych wykonujących transport drogowy w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

kat. C,CE,C1,C1E
 • kwalifikacja wstępna
 • kwalifikacja wstępna przyspieszona
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
 • szkolenie okresowe

 

kat. D,DE,D1,D1E
 • kwalifikacja wstępna
 • kwalifikacja wstępna przyspieszona
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
 • szkolenie okresowe
 
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie organizuje kursy dokształcające kierowców zajmujących się przewozem drogowym towarów niebezpiecznych. Prowadzone są dwa rodzaje kursów:
 • kurs początkowy - dla kierowców, którzy po raz pierwszy ubiegają się o zaświadczenie ADR. Kierowca przystępujący do kursu musi posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii i mieć ukończone 21 lat
 • kurs doskonalący – dla kierowców chcących przedłużyć posiadane zaświadczenie ADR o kolejne 5 lat. Kierowca przystępujący do kursu musi posiadać zaświadczenie ADR.
 

Aby dokonać zapisu należy:

 • mieć ukończone 21 lat i posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii
 • przedstawić wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz kserokopię prawa jazdy,
 • przedstawić dowód dokonania opłaty za kurs na konto: 08 8213 0008 2010 0900 1181 0002

 

Organizacja szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Kodeks Drogowy nakłada na policję obowiązek prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, przy czym określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 1 do 10 (np. spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - 6 punktów karnych, nie udzielenie pomocy ofiarom wypadku - 10 pkt, nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszych - od 5 do 10 pkt).

Otrzymane i zaewidencjonowane punkty karne usuwane są po upływie roku od dnia naruszenia.

Kierowca naruszający przepisy ruchu drogowego, a więc taki który otrzymał punkty karne, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów karnych o sześć.

Zasada ta nie dotyczy wszystkich kierowców. Kierowcy w okresie jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy możliwość odbycia szkolenia nie przysługuje.

Kierowca "młody" tzn. będący w okresie jednego roku od dnia wydania prawa jazdy po raz pierwszy, nie może przekroczyć 20 punktów karnych. Jeżeli otrzyma punktów więcej, to zostaje mu cofnięte uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi co oznacza, iż od początku musi odbyć szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zdać egzamin państwowy na prawo jazdy.

Kierowcy posiadający prawo jazdy powyżej roku nie mogą przekroczyć limitu 24 punktów karnych. Jeżeli kierowca otrzyma 25 punktów i więcej, to czeka go skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji - czyli ponowny egzamin państwowy na prawo jazdy (teoretyczny i praktyczny), przeprowadzany w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego oraz badanie psychologiczne przeprowadzane w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (art. 124 ust. 1 pkt 3b - Dz.U. z 2001 roku Nr 129, poz. 1444).

Mieszkańcy Warszawy mogą sprawdzić ilość swoich punktów karnych w Wydziale Ruchu Drogowego KSP w Warszawie, przy ul. Waliców 15, w pok. 7.

Szkolenie "Punkty karne" polega na jednorazowym spotkaniu z policjantem i psychologiem. Odbywa się w formie prelekcji, pogadanki przy wykorzystaniu środków audio-wizualnych. Po ukończeniu szkolenia otrzymuje się zaświadczenie wydane przez Dyrektora WORD, na podstawie którego właściwy Komendant Wojewódzki Policji prowadzący ewidencję punktów karnych zmniejsza liczbę punktów karnych o sześć.

Regulamin szkolenia kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego -  http://www.word.waw.pl/e-cms/ob.php/Regulamin_WSIBD_punkty_14.11.pdf?id=881

Organizacja szkoleń dla osób uzyskujących uprawnienia w zakresie kierowania ruchem drogowymWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie organizuje szkolenia w zakresie wykonywania niektórych czynności na drodze związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z art. 6 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 z 20 czerwca 2005 r. poz. 908, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym.

Kursy obejmują uprawnionych do wydawania poleceń lub sygnałów uczestnikom ruchu:

 

 • pracowników kolejowych na przejeździe kolejowym;
 • osoby działające w imieniu zarządcy drogi lub osoby wykonujące roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
 • osoby nadzorujące bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
 • kierujących autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
 • strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;


Ponadto Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie organizuje szkolenia dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu.

Organizacja szkoleń dla instruktorów nauki jazdy


W ramach współpracy z Ośrodkami Szkolenia Kierowców organizowane są cykliczne szkolenia dla instruktorów nauki jazdy. Zagadnienia poruszane w ramach szkoleń są przede wszystkim skoncentrowane wokół problematyki szkolenia i egzaminowania jak również najnowszych zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. Dodatkowo w trakcie szkoleń uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.Organizacja szkoleń dla kandydatów na Społecznych Ratowników Drogowych


W oparciu o porozumienia zawierane z organizacjami profesjonalnie zajmującymi się tematyką Ratownictwa Drogowego współorganizujemy szkolenia podstawowe dla społecznych ratowników drogowych.. W ramach szkoleń wyposażamy uczestników w podstawowy sprzęt ratowniczy ( kamizelki odblaskowe, apteczki i koce termoizolacyjne ) .


Organizacja szkoleń dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego szkół podstawowych i gimnazjów


W ramach rozpoczętych od 2001 roku działań szkoleniowych, skierowaliśmy do wszystkich gmin powiatu warszawsko-zachodniego propozycje dotyczące wspólnej organizacji szkoleń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z wychowania komunikacyjnego w szkołach. Szkolenia rozpoczęto w marcu 2003 roku. WORD w Warszawie, w oparciu o autorski program, zorganizował szkolenia dla nauczycieli zgłoszonych przez Wydziały Oświaty.

 

« powrót do poprzedniej strony