Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Szkolenia

Szczegóły informacji

Szkolenia i Kursy

Informacja ogłoszona dnia 2003-09-17 22:43:15 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
O szkoleniu
Kodeks Drogowy nakłada na policję obowiązek prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, przy czym określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 1 do 15 (np. niezastosowanie się do sygnałów świetlnych - 15 punktów karnych, nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku - 15 punktów karnych, wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych o ruchu niekierowanym - 15 punktów karnych, czy przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h - 15 punktów karnych).
Od dnia 17 września 2023 roku punkty karne usuwane są po upływie roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o naruszenie.
Kierowca naruszający przepisy ruchu drogowego, a więc taki który otrzymał punkty karne, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów karnych o sześć, z tytułu odbytego szkolenia liczba punktów nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed odbyciem powyższego szkolenia.
Zasada ta nie dotyczy wszystkich kierowców. Kierowcy w okresie jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy możliwość odbycia szkolenia nie przysługuje.
Kierowca "młody" tzn. będący w okresie jednego roku od dnia wydania prawa jazdy po raz pierwszy, nie może przekroczyć 20 punktów karnych. Jeżeli otrzyma punktów więcej, to zostaje mu cofnięte uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi co oznacza, iż od początku musi odbyć szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zdać egzamin państwowy na prawo jazdy.
Mieszkańcy Warszawy mogą sprawdzić ilość swoich punktów karnych w Wydziale Ruchu Drogowego KSP w Warszawie, przy ul. Waliców 15, w pok. 7.
Szkolenie teoretyczne trwa 8 godzin i jest prowadzone przez policjanta ruchu drogowego i psychologa transportu. Dodatkowo prowadzone są ćwiczenia praktyczne pod nadzorem egzaminatora prawa jazdy. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje Zaświadczenie wydane przez Dyrektora WORD w Warszawie. Informacja o odbyciu szkolenia przesyłana jest do właściwej jednostki Policji.
Warunki uczestnictwa w szkoleniu
Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy:
 • posiadać prawo jazdy powyżej jednego roku,
 • zgromadzić nie więcej niż 24 punkty karne na dzień szkolenia,
 • dokonać opłaty za szkolenie,
 • wypełnić i złożyć kartę zgłoszenia na szkolenie.
Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:
 • ważny dokument tożsamości lub prawo jazdy.
Zapis na szkolenie
W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD dokumenty:
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • kartę zgłoszenia na szkolenie.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 22-597-67-41, 22-597-67-65.
Zapisu na szkolenie można dokonać:
 • osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Obsługi Klienta, Miejsce Egzaminowania przy ul. Odlewniczej 8,
 • e-mailem:
Szkolenie - kierowanie ruchem drogowym
 
O szkoleniu
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie organizuje szkolenia w zakresie wykonywania niektórych czynności na drodze związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z art. 6 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 988.1022) oraz Obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dziennik Ustaw z 2016 r., poz. 143 ze zm.).
 
Prawo o ruchu drogowym (Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 988.1022) stanowi:
Art. 6.1. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:
 • policjant,
 • żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia,
 • funkcjonariusz Straży Granicznej,
 • inspektor Inspekcji Transportu Drogowego,
 • umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny,
 • strażnik gminny (miejski),
 • pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym,
 • osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi,
 • osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu,
 • kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci,
 • strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego,
 • strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
 • członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
 • funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń,
 • pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego.
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dziennik Ustaw z 2016 r., poz. 143 ze zm.).
 
§ 2. 1. Do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze upoważnia się:
 • osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu,
 • strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dziennik Ustaw z 1991 r. poz. 351) - podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
 • umundurowanych i odpowiednio oznakowanych pracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiej - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów,
 • członków zespołu ratownictwa medycznego - podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.
Szkolenie odbywa się wg programu stanowiącego załącznik nr 3 do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 143) w tym:
 • 6 godzin zajęć teoretycznych,
 • 2 godziny praktyki w tym sprawdzian teoretyczny i praktyczny.
Warunkiem ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym jest zaliczenie testu teoretycznego i praktycznego. Zaliczenie testu teoretycznego polega na podaniu prawidłowych odpowiedzi na 70 % pytań. Osoba, która nie zaliczy testu teoretycznego nie jest dopuszczona do zajęć praktycznych, ma prawo do poprawki polegającej na powtórzeniu zajęć teoretycznych i napisaniu testu teoretycznego. Brak zaliczenia sprawdzianu praktycznego wiąże się z koniecznością powtórzenia zajęć praktycznych i zaliczenia sprawdzianu praktycznego.
 
W przypadku zagubienia lub zniszczenia zaświadczenia, na prośbę wydaje się duplikat zaświadczenia.
 
Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości.
 
Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii
 
O kursie
Zgodnie z w art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dziennik Ustaw z 2022 r., poz. 655.1002, oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03 grudnia 2021r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dziennik Ustaw z 2021 r., poz. 2242 ze zm.) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.
 
Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały skierowanie / decyzję starosty.
Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących do 15 uczestników wg programu określonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03 grudnia 2021r. (Dziennik Ustaw z 2021 r., poz. 2242 ze zm.). Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.
 
Warunki uczestnictwa w kursie
Chcąc uczestniczyć w kursie należy:
 • dokonać opłaty za szkolenie,
 • wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową.
Na kurs uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości.
 
Szkolenie dla kandydatów na kierowców TAXI
 
O szkoleniu
Każdy, kto chciałby w Warszawie kierować taksówką (prowadząc własną działalność czy też będąc zatrudnionym u innego przedsiębiorcy) powinien obowiązkowo odbyć szkolenie i zdać egzamin potwierdzający znajomość topografii m.st. Warszawy oraz przepisów prawa miejscowego oraz wykonywać swój zawód w sposób profesjonalny może wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie.
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie zaprasza na dwudniowe szkolenie dla przyszłych kierowców taxi.
 
Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 12863 szkolenie trwa 20 godzin.
W jego skład wchodzą:
 • zagadnienia z topografii Warszawy - 13 godzin,
 • przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami – 2 godziny,
 • ceny urzędowe, strefy cen (stawki taryfowe) – 1 godzina,
 • zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie taksówek, dodatkowe wyposażenie – 2 godziny,
 • udzielanie pierwszej pomocy medycznej – 2 godziny.
Warunki uczestnictwa w szkoleniu
Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy:
 • dokonać opłaty za szkolenie,
 • wypełnić i złożyć kartę zgłoszenia na szkolenie.
Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości.
 
Szkolenie okresowe
 
O szkoleniu
Jeśli jesteś kierowcą kat. C, C+E lub D, realizującym przewozy drogowe, powinieneś co 5 lat odnawiać swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniu okresowym.
Szkolenie polega na uczestnictwie w 35 godzinach zajęć teoretycznych w formie e-learningu.
 
Warunki uczestnictwa w kursie
Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy:
 • dokonać opłaty za szkolenie,
 • wypełnić i złożyć kartę zgłoszenia na szkolenie.
Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości.
 • dokonać opłaty za szkolenie,
 • wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Ogólny - PPP-O
 
O szkoleniu
Kurs dający gwarancję zdobycia wiedzy i umiejętności, niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy.
Osoby uczestniczące w kursie zapoznają się z następującymi zagadnieniami:
 • aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy,
 • system Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce,
 • łańcuch przeżycia i jego rola,
 • bezpieczeństwo ratownika na miejscu zdarzenia,
 • wstępna ocena poszkodowanego,
 • wezwanie pomocy, zasady,
 • resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa z zastosowaniem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED– Nagłe Zatrzymanie Krążenia u osoby dorosłej,
 • poszkodowany nieprzytomny - postępowanie,
 • ciało obce w drogach oddechowych,
 • stany nagłe pochodzenia wewnętrznego: omdlenie, duszność, ból w klatce piersiowej, napad drgawek,
 • urazy – zwichnięcia, złamania,
 • urazy – rany, krwotoki, oparzenia.
Czas trwania: 8 godzin.
Warunki uczestnictwa w kursie
Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy:
 • dokonać opłaty za szkolenie,
 • wypełnić i złożyć kartę zgłoszenia na szkolenie.
Kurs Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej - KPP
 
O szkoleniu
Kurs daje dodatkowe punkty przy przyjmowaniu do pracy w Straży Pożarnej, Policji.
Zasadniczym założeniem kursu jest przygotowanie osób działających w ramach jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w miejscu zdarzenia.
Podstawa prawna organizacji kursu:
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2053, 2459, z 2022 r. poz. 974),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dziennik Ustaw z 2007 r. nr 60, poz. 408 ze zm.).
Czas trwania: 66 godzin zajęć w tym:
 • 25 godzin zajęć teoretycznych,
 • 41 godzin zajęć praktycznych prowadzonych zgodnie z planem nauczania.
Osoby uczestniczące w kursie zapoznają się z następującymi zagadnieniami:
 • organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne,
 • bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia,
 • zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu,
 • elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe,
 • poszkodowany nieprzytomny,
 • resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne),
 • zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną,
 • wstrząs,
 • inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy,
 • zatrucia, podtopienie,
 • urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn,
 • urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru,
 • taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka,
 • ewakuacja ze strefy zagrożenia,
 • udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych,
 • psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych,
 • zajęcia do dyspozycji prowadzących.
Warunki uczestnictwa w kursie
 • szkolenie organizowane jest na podstawie pisemnego zgłoszenia osoby indywidualnej lub listy uczestników przesłanej przez podmiot zamawiający szkolenie,
 • dokonaniu opłaty za szkolenie (przed szkoleniem).
TYLKO osoby, zatrudnione lub będące członkami organizacji wymienionych poniżej (zgodnie z Art. 15 Ustawy dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 2053, 2459, z 2022 r. poz. 974), będą mogły przystąpić do egzaminu na Ratownika:
 • strażacy zatrudnieni / pełniący służbę w Państwowej, Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • policjanci,
 • żołnierze,
 • Straż Graniczna,
 • członkowie społecznych organizacji ratowniczych, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy i zostały wpisane do jednostek współpracujących z system Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Warunki przystąpienia do egzaminu na Ratownika:
 
Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest udokumentowanie przed rozpoczęciem kursu (np. skan legitymacji, skierowanie z pieczątką z jednostki macierzystej) członkostwa / służby lub zatrudnienia w w/w formacjach.
Uczestnicy (osoby zatrudnione lub będące członkami organizacji wymienionych w Art 15 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 2053, 2459, z 2022 r. poz. 974), którzy odbyli kurs i złożą egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy uzyskania uprawnień ratownika w rozumieniu Art. 13. 1. Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 2053, 2459, z 2022 r. poz. 974.).
Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości.
 
Egzamin recertyfikujący tytuł "Ratownika medycznego"
 
O egzaminie
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.19.03.2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dziennik Ustaw z 2007 r. nr 60, poz. 408 ze zm.) zaświadczenie jest ważne 3 lata.
Przed upływem 3 lat od złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym należny ponownie przystąpić do egzaminu.
Warunki przystąpienia do egzaminu
TYLKO osoby, zatrudnione lub będące członkami organizacji wymienionych poniżej (zgodnie z Art. 15 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 2053, 2459 z 2022 r. poz. 974), będą mogły przystąpić do egzaminu na Ratownika:
 • strażacy zatrudnieni / pełniący służbę w Państwowej, Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • policjanci,
 • żołnierze,
 • Straż Graniczna,
 • członkowie społecznych organizacji ratowniczych, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy i zostały wpisane do jednostek współpracujących z system Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest udokumentowanie przed rozpoczęciem kursu (np. skan legitymacji, skierowanie z pieczątką z jednostki macierzystej) członkostwa / służby lub zatrudnienia w w/w formacjach.
Uczestnicy (osoby zatrudnione lub będące członkami organizacji wymienionych w Art 15 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 757), którzy odbyli kurs i złożą egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy uzyskania uprawnień ratownika w rozumieniu Art. 13. 1. Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (D. U. nr 191 poz. 1410 z dnia 20 października 2006 r.).
Na egzamin uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości.
 
Wychowanie komunikacyjne
 
O szkoleniu
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie informuje, że zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dziennik Ustaw z 2022 r., poz. 655.1002) organizuje specjalistyczne szkolenie z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli, którzy będą sprawdzać niezbędną wiedzę i umiejętności osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej.
Celem szkolenia jest wzbogacenie wiedzy i umiejętności nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem przepisów, zasad i organizacji przeprowadzania egzaminów oraz ich standaryzacja.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a uczestnictwo zostanie potwierdzone wydaniem zaświadczenia uprawniającego do egzaminowania kandydatów na rowerzystów.
Czas trwania zajęć – 1 dzień (8.30 – 14.15).
 
Szkolenie - Zabezpieczenie prac drogowych
 
O szkoleniu
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego organizuje szkolenia z zakresu zabezpieczania miejsc zdarzeń drogowych. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, firm i instytucji, które wykonują prace budowlane, remontowe i rekonstrukcyjne w obrębie pasa drogowego. Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników oraz kadry kierowniczej  bezpośrednio realizującej zadania. Poznanie aspektów prawnych, zasad bezpieczeństwa i standardów zastosowania zabezpieczeń pozwoli na wyeliminowanie błędów i naruszeń przepisów, które niejednokrotnie decydują o czyimś życiu i zdrowiu. Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców wg ustalonego programu.
 
Warunki uczestnictwa w szkoleniu
szkolenie organizowane jest na podstawie pisemnego zgłoszenia osoby indywidualnej lub listy uczestników przesłanej przez podmiot zamawiający szkolenie,
dokonaniu opłaty za szkolenie.
 
Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Konrad Rudnik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Bakalarski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-09-17 22:40:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Wronka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-09-17 22:43:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Cichocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-08 11:19:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5620 raz(y)