ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Regulamin Organizacyjny WORD w Warszawie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-02-28 14:02:28 przez Jacek Fogel

Akapit nr - brak tytułu

Załącznik do uchwały nr 2139/459/2023
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 18.12.2023 r.
Regulamin Organizacyjny
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie
Rozdział 1
Postanowienie wstępne
§ 1.
Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, zwanego dalej „Ośrodkiem”, określa: strukturę organizacyjną Ośrodka, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka, osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Ośrodka, zakresy uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej Ośrodka, zasady zastępowania Dyrektora Ośrodka w czasie jego nieobecności, a także zasady obiegu dokumentów i podpisywania pism w Ośrodku.
Rozdział 2
Kadra kierownicza
§ 2.
 1. Dyrektor Ośrodka, zwany dalej „Dyrektorem”, jest kierownikiem Ośrodka oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Ośrodka.
 2. Dyrektor organizuje pracę Ośrodka oraz odpowiada za jego działalność.
 3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
  1. podejmowanie niezbędnych działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do funkcjonowania Ośrodka na najwyższym poziomie;
  2. gospodarowanie mieniem Ośrodka oraz zarządzanie jego finansami;
  3. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy oraz uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka;
  4. sprawowanie nadzoru nad pracą komórek organizacyjnych i stanowisk pracy w Ośrodku;
  5. przestrzeganie dyscypliny finansowej;
  6. tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka;
  7. wydawanie aktów wewnętrznych zgodnie z obowiązującym trybem;
  8. przedstawianie właściwym instytucjom i organizacjom planów finansowych, sprawozdań, wniosków inwestycyjnych itp.;
  9. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
  10. zapewnienie udostępniania informacji publicznej;
  11. sprawowanie nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Ośrodku;
  12. rozpatrywanie skarg i wniosków, z wyłączeniem skarg, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 662 z późn. zm.).
§ 3.
 1. W przypadku nieobecności w pracy Dyrektora lub braku możliwości pełnienia przez niego obowiązków służbowych, w zakres jego praw i obowiązków wchodzi Zastępca Dyrektora.
 2. W przypadku nieobecności w pracy Dyrektora lub braku możliwości pełnienia przez niego obowiązków służbowych, przy jednoczesnej nieobecności Zastępcy Dyrektora, Dyrektor upoważnieniem wskazuje osobę go zastępującą i określa zakres tego zastępstwa.
 3. W przypadku gdy w zakres praw i obowiązków Dyrektora wchodzi Główny Księgowy, obowiązki Głównego Księgowego wykonuje osoba wskazana upoważnieniem przez Dyrektora.
§ 4.
 1. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:
  1. sprawowanie nadzoru nad prawidłową, terminową i zgodną z obowiązującymi przepisami prawa realizacją zadań przypisywanych podległej komórce organizacyjnej;
  2. czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników podległej komórki organizacyjnej;
  3. przestrzeganie i zapewnienie przestrzegania przez pracowników podległej komórki organizacyjnej przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych;
  4. sprawowanie nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w podległej komórce organizacyjnej;
  5. informowanie na bieżąco Dyrektora o wynikach podejmowanych działań oraz napotkanych trudnościach w realizacji zadań wykonywanych przez pracowników podległej komórki organizacyjnej;
  6. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań obronnych, w tym:
   1. opracowywanie i aktualizowanie planów oraz innej dokumentacji obronnej, zgodnie z potrzebami oraz obowiązującymi przepisami prawa,
   2. wyłączanie kadry kierowniczej i pracowników realizujących zadania obronne w Ośrodku od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
   3. organizowanie szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej i pracowników Ośrodka,
   4. opracowywanie analiz i sprawozdań z wykonania zadań obronnych,
   5. współdziałanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego,
   6. przygotowywanie i organizowanie Stałego Dyżuru Dyrektora.
 2. Zastępca Dyrektora pozostaje w bezpośredniej podległości służbowej w stosunku do Dyrektora, jest odpowiedzialny przed nim za należytą organizację pracy podległej mu komórki organizacyjnej oraz sprawne działanie i właściwe merytorycznie wykonanie powierzonych zadań.
§ 5.
 1. Pracą wydziałów kierują kierownicy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2.
 2. Kierownicy oraz Główny Księgowy są odpowiedzialni za prawidłowe i terminowe wykonywanie powierzonych zadań.
 3. Do obowiązków i kompetencji kierowników oraz Głównego Księgowego należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania kierowanego wydziału, w szczególności:
  1. organizowanie pracy kierowanego wydziału, w sposób zapewniający terminową realizację zadań planowych i doraźnie zleconych;
  2. opracowywanie projektów zakresów czynności oraz bieżący przydział zadań pracownikom kierowanego wydziału;
  3. ustalanie harmonogramu pracy pracownikom kierowanego wydziału i kontrolowanie jego przestrzegania;
  4. kierowanie pracą podległych pracowników, w tym sprawowanie kontroli realizacji zadań przydzielonych poszczególnym pracownikom;
  5. czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników kierowanego wydziału;
  6. akceptowanie opracowań, dokumentów, pism i materiałów przygotowanych przez pracowników kierowanego wydziału;
  7. informowanie na bieżąco bezpośredniego przełożonego, Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora, o wynikach podejmowanych działań oraz napotkanych trudnościach w realizacji zadań przypisanych kierowanemu wydziałowi;
  8. przedkładanie, odpowiednio: Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora wniosków w sprawie awansowania, nagradzania i karania pracowników kierowanego wydziału lub innych wniosków związanych ze stosunkiem pracy;
  9. sprawowanie pieczy nad mieniem wykorzystywanym w pracy kierowanego wydziału.
Rozdział 3
Struktura organizacyjna
§ 6.
 1. W skład Ośrodka wchodzą:
  1. Wydział Realizacji Egzaminów Państwowych (WREP);
  2. Wydział Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (WSB);
  3. Wydział Księgowo-Kadrowo-Administracyjny (WFK);
  4. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. BHP i PPoż. (BHP);
  5. Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Prawnej (OP).
 2. W Ośrodku działają:
  1. Inspektor Ochrony Danych (IOD);
  2. Pełnomocnik Dyrektora ds. Informatyki i Informacji Niejawnych (PIN).
§ 7.
 1. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
  1. Wydział Realizacji Egzaminów Państwowych;
  2. Wydział Księgowo-Kadrowo-Administracyjny;
  3. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. BHP i PPoż.;
  4. Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Prawnej;
  5. Inspektor Ochrony Danych;
  6. Pełnomocnik Dyrektora ds. Informatyki i Informacji Niejawnych.
 2. Zastępcy Dyrektora podlega Wydział Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
§ 8.
Schemat struktury organizacyjnej Ośrodka stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Rozdział 4
Zadania komórek organizacyjnych
§ 9.
Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych należy:
 1. zapewnienie sprawnej i rzetelnej obsługi interesantów;
 2. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;
 3. opracowywanie propozycji do projektu planu finansowego oraz sporządzenie sprawozdań z wykonania planu;
 4. realizowanie zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku;
 5. opracowywanie na potrzeby Ośrodka oraz w celu przedstawienia właściwym organom sprawozdań, informacji, wniosków, itp.;
 6. przygotowywanie informacji publicznej;
 7. przygotowywanie i sporządzanie statystyk i analiz;
 8. współdziałanie w zakresie realizacji zadań z innymi komórkami organizacyjnymi.
§ 10.
Do zadań Wydziału Realizacji Egzaminów Państwowych należy w szczególności:
 1. planowanie i przeprowadzanie egzaminów w miejscach egzaminowania;
  1a) organizowanie testów kwalifikacyjnych;
 2. sporządzanie harmonogramów pracy i przydział egzaminatorów do miejsc egzaminowania;
 3. sporządzanie i archiwizowanie protokołów egzaminacyjnych oraz innej dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminów i testów kwalifikacyjnych;
 4. sprawowanie nadzoru nad procesem rejestracji i archiwizowania nagrań z przebiegów egzaminów;
 5. prowadzenie zapisów na egzaminy i testy kwalifikacyjne;
  5a) prowadzenie biura obsługi klientów Ośrodka
 6. zapewnienie, z zachowaniem zasad gospodarności i oszczędności, warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Ośrodka;
 7. przygotowanie pojazdów i placu manewrowego do egzaminowania;
 8. prowadzenie ewidencji i kontrolowanie zużycia paliwa;
 9. prowadzenie gospodarki samochodowej dla pojazdów egzaminacyjnych i samochodów służbowych będących własnością lub w dyspozycji Ośrodka;
 10. administrowanie zapleczem warsztatowo-garażowym;
 11. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Ośrodka;
 12. zgłaszanie i rozliczanie szkód w mieniu Ośrodka, w tym szkód komunikacyjnych;
 13. prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej.
§ 11.
Do zadań Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego należy w szczególności:
 1. prowadzenie działalności szkoleniowej, w zakresie zadań ustawowych Ośrodka;
 2. opracowywanie, wdrażanie i obsługa projektów szkoleniowych;
 3. prowadzenie dokumentacji w zakresie prowadzonych szkoleń i projektów szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących wymogów prawnych;
 4. realizowanie zadań dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 5. prowadzenie współpracy z Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
 6. prowadzenie współpracy z instytucjami oświatowymi oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 7. realizowanie zadań związanych z działalnością Mazowieckiego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
§ 12.
 1. Do zadań Wydziału Księgowo-Kadrowo-Administracyjnego należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości, w tym ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z planem kont;
  2. opracowywanie projektów planów finansowych;
  3. prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
   1. terminowe uzyskiwanie przekazywanie rzetelnych informacji finansowych,
   2. terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie oraz dochodzenia od nich należności,
   3. prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań oraz rozliczeń finansowych;
  4. należy przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych;
  5. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami polegającymi na:
   1. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnieniu należytej ochrony wartości pieniężnych,
   2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów, sporządzanie preliminarzy i rozliczeń,
   3. zapewnieniu terminowego ściągania należności, spłaty zobowiązań i dochodzenia roszczeń spornych,
   4. przestrzeganiu obowiązujących przepisów dotyczących ustalania i opłacania podatków, wynagrodzeń, składek ZUS i innych składek ubezpieczeniowych oraz świadczeń na rzecz pracowników,
   5. prawidłowym dysponowaniu środkami pieniężnymi na rachunku bankowym;
  6. dokonywanie bieżącej kontroli stanu środków finansowych i analizy wydatków;
  7. prowadzenie ewidencji personalnej i płacowej oraz akt osobowych pracowników;
  8. prowadzenie spraw związanych z rekrutacją, zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników;
  9. prowadzenie spraw z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka oraz kształtowania polityki personalnej;
  10. prowadzenie współpracy z zakładowymi związkami zawodowymi;
  11. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej;
  12. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
  13. prowadzenie spraw związanych z optymalizacją kosztów utrzymania mienia;
  14. prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą;
  15. prowadzenie spraw związanych z ochroną i ubezpieczeniem mienia Ośrodka oraz zgłaszanie Dyrektorowi kradzieży lub zniszczenia tego mienia;
  16. prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Instrukcją Archiwalną.
 2. Wydziałem Księgowo-Kadrowo-Administracyjnym kieruje Główny Księgowy.
 3. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Ośrodka;
  2. wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi;
  3. dokonywanie wstępnej kontroli:
   1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Ośrodka,
   2. kompletności i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
  4. sporządzanie analiz z wykonania planu finansowego;
  5. sporządzanie sprawozdań finansowych (miesięcznych, kwartalnych i rocznych);
  6. wykonywanie zgodnie z kompetencjami kontroli zarządczej oraz realizowanie zaleceń organów kontroli zewnętrznej w zakresie spraw finansowo-księgowych.
§ 13.
Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. BHP i PPoż. należy w szczególności:
 1. kontrolowanie warunków pracy i ochrony p.poż. na terenie Ośrodka oraz sporządzanie protokołów pokontrolnych oraz okresowych analiz stanu bhp i p.poż;
 2. opracowywanie instrukcji stanowiskowych oraz zaleceń dotyczących przestrzegania przepisów i zasad bhp i ppoż.;
 3. organizowanie szkoleń nowozatrudnionych pracowników, szkoleń okresowych w zakresie bhp i ppoż. oraz prowadzenie rejestru szkoleń pracowników i czuwanie nad terminowością ich przeprowadzenia;
 4. sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem pracowników w środki ochrony indywidualnej i odzież roboczą, monitorowanie norm ich zużycia oraz wnioskowanie o zakup w/w środków i prowadzenie ewidencji ich przydziału dla pracowników;
 5. bieżące informowanie Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń.
§ 14.
Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Prawnej należy świadczenie pomocy prawnej w szczególności:
 1. informowanie o zmianach w przepisach prawa, wyrokach oraz stanowiskach organów administracji, związanych z działalnością Ośrodka;
 2. przygotowywanie opinii prawnych, związanych z działalnością Ośrodka;
 3. przygotowywanie lub opiniowanie projektów umów zawieranych przez Ośrodek lub innych dokumentów związanych z działalnością Ośrodka;
 4. wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi w imieniu Ośrodka w zakresie reprezentowania jego interesów;
 5. prowadzenie korespondencji z organami wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej w zakresie prowadzonych postępowań sądowych, sądowo –administracyjnych i administracyjnych.
§ 15.
Inspektor Ochrony Danych realizuje zadania wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 1)).
§ 16.
Do zadań Pełnomocnika Dyrektora ds. Informatyki i Informacji Niejawnych należy w szczególności:
 1. zapewnienie funkcjonowania systemów informatycznych w Ośrodku;
 2. realizowanie Polityki Bezpieczeństwa Informatycznego;
 3. zabezpieczenie dostępu do zasobów informatycznych Ośrodka;
 4. zapewnienie ochrony danych osobowych w Ośrodku;
 5. prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
 6. realizowanie zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756 z późn. zm.);
 7. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w zakresie dostępności cyfrowej oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej.
Rozdział 5
Zasady obiegu dokumentów oraz podpisywania pism
§ 17.
 1. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów określa instrukcja wydawana przez Dyrektora w drodze zarządzenia.
 2. Szczegółowe zasady obiegu dokumentów księgowych określa instrukcja wydana przez Dyrektora w drodze zarządzenia.
 3. Szczegółowe zasady wydawania zarządzeń określa instrukcja wydana przez Dyrektora w drodze zarządzenia.
§ 18.
 1. Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są:
  1. pisma do organów administracji publicznej;
  2. wewnętrzne akty normatywne;
  3. dokumenty w sprawach stosunku pracy;
  4. dokumenty finansowe i księgowe;
  5. protokoły egzaminacyjne;
  6. dokumentacja oraz zaświadczenia o ukończenia kursów, szkoleń oraz warsztatów;
  7. pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w imieniu Ośrodka.
 2. Dyrektor Ośrodka może upoważnić Zastępcę Dyrektora do załatwienia spraw, w tym podpisywania pism i dokumentów, o których mowa w ust. 1.
 3. Dyrektor Ośrodka może upoważnić kierowników wydziałów oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy do podpisywania pism i dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6 oraz Głównego Księgowego do podpisywania pism i dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 5-6.
§ 19.
 1. Oświadczenia woli w imieniu Ośrodka składa jednoosobowo Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Główny Księgowy Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona skłąda podpis na dokumencie dotyczącym czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie finansowe.
Rozdział 6
Postanowienie końcowe
§ 20.
Zmiany Regulaminu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz w Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony