ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Egzaminy na prawo jazdy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Egzaminy na prawo jazdy

Jak uzyskać prawo jazdy

Zapis na egzamin na prawo jazdy
 
Pierwszy zapis na egzamin w ramach danej kategorii.
 
W zakresie kategorii B oraz kategorii B1 możecie Państwo zdawać egzamin w każdym z Miejsc Egzaminowania (ME Odlewnicza, ME Bemowo, ME Radarowa). W zakresie kategorii B, B1 oraz kategorii motocyklowych możecie Państwo zdawać egzamin w Miejscu Egzaminowania Odlewnicza oraz Bemowo. W zakresie pozostałych kategorii, jedynym Miejscem Egzaminowania jest Odlewnicza.
Przychodząc zapisać się po raz pierwszy na daną kategorię do Biura Obsługi Klienta musicie Państwo zabrać ze sobą:
 • otrzymany w Wydziale Komunikacji numer PKK,
 • wniesioną opłatę za egzamin. Opłaty można również dokonać w WORD za pośrednictwem karty magnetycznej.
Zapisu można dokonać na dwa sposoby:
 1. w Biurze Obsługi Klienta:
  • osobiście,
  • przez upoważnioną osobę.
 2. za pośrednictwem strony Info-Car.
Kolejny zapis na egzamin
Niezależnie od tego, czy kolejny zapis dotyczy tego samego rodzaju egzaminu (teoretycznego lub praktycznego), czy dokonujemy pierwszego zapisu na egzamin praktyczny po zdanym egzaminie teoretycznym można tego dokonać na dwa sposoby:
 1. w Biurze Obsługi Klienta:
  • osobiście,
  • przez upoważnioną osobę.
 2. za pośrednictwem strony Info-Car.
W przypadku zapisu w Biurze Obsługi Klienta należy dostarczyć wniesioną opłatę za egzamin. Opłaty można również dokonać w WORD za pośrednictwem karty magnetycznej.
 
Egzamin teoretyczny
 
Warunki i tryb przeprowadzania części teoretycznej opisane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 (Dz. U. z 2019 r poz. 1206).
Podczas tej części egzaminu osoba egzaminowana musi wykazać się posiadaną wiedzą teoretyczną w zakresie:
 • zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej,
 • zagrożeń związanych z ruchem drogowym,
 • obowiązków kierowcy, osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem i posiadacza pojazdu,
 • postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.
Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie elektronicznej na komputerowym urządzeniu egzaminacyjnym. Osoba powinna wskazać prawidłową odpowiedź na pytania wyświetlane losowo w czasie rzeczywistym przez system komputerowy. Nie ma możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielono odpowiedzi. Wyświetlane pytania odzwierciedlają sytuacje, z jakimi kierowcy mogą spotkać się w rzeczywistym ruchu drogowym.
 
Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Każde pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź.
Wprowadzone zostały także różne „wartości” pytań, w zależności od znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:
 • 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
Część podstawowa zawiera:
 • 10 pytań za 3 punkty,
 • 6 pytań za 2 punkt,
 • 4 pytania za 1 punkt.
Część specjalistyczna (na poszczególne kategorie) zawiera:
 • 6 pytań za 3 punkty,
 • 4 pytania za 2 punkty,
 • 2 pytania za 1 punkt.
Osoby obcojęzyczne, mają możliwość zapisania się na egzamin teoretyczny w języku:
 • angielskim,
 • niemieckim.
Osoby głuchonieme mają możliwość zapisania się na egzamin teoretyczny z prezentacją pytań i odpowiedzi w języku migowym.
Egzamin w ramach każdej kategorii trwa 25 minut.
Suma możliwych do uzyskania punktów wynosi 74.
Egzamin kończy się wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.
W przypadku zapisu na więcej niż jedną kategorię prawa jazdy podczas jednego egzaminu, osoba rozwiązuje pełny egzamin w zakresie każdej kategorii.
 
Egzamin teoretyczny można podzielić na sześć etapów:
 1. Sprawdzenie tożsamości osoby egzaminowanej, wskazanie stanowiska komputerowego, rozpoczęcie egzaminu.
 2. Zapoznanie się z instrukcją obsługi systemu do egzaminowania.
 3. Egzamin próbny.
 4. Egzamin państwowy.
 5. Prezentacja wyniku.
 6. Sprawdzenie błędnie udzielonych odpowiedzi.
I. Sprawdzenie tożsamości osoby egzaminowanej, wskazanie stanowiska komputerowego, rozpoczęcie egzaminu
Przed przystąpieniem do egzaminu, egzaminator dokonuje sprawdzenia tożsamości osoby egzaminowanej na podstawie ważnego dokumentu:
 1. dowód osobisty;
 2. kartę pobytu;
 3. paszport;
 4. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
 5. polski dokument tożsamości cudzoziemca;
 6. zgoda na pobyt tolerowany.
Aplikacja mObywatel to prosty sposób na okazanie i potwierdzenie danych – „w realu”, w aplikacjach mobilnych i online
 • Z mObywatela skorzystasz w pociągach, podczas kontroli, podczas wyborów, przy zakładaniu kart lojalnościowych, odbierając „polecony” na poczcie, na siłowni, w sklepie, w recepcji, w przychodni, w hotelu, przy korzystaniu z innych usług.
 • Z mObywatela nie skorzystasz w sytuacji, w której prawo wymaga okazania dowodu osobistego lub paszportu (np. w banku, na lotnisku, u notariusza, rejestrując kartę SIM)
 • NIE MOŻESZ korzystać z mObywatela, jeśli twój dowód osobisty jest nieważny — na przykład został zastrzeżony z powodu kradzieży lub zagubienia.
Następnie wskazuje osobie wylosowane przez system do egzaminowania stanowisko komputerowe.
Każda osoba egzaminowana powinna sprawdzić czy dane wyświetlone na ekranie monitora są jej danymi i czy nie ma w treści błędu.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, osoba musi zwrócić się do egzaminatora w celu wskazania niezgodności.
 
II. Zapoznanie się z instrukcją obsługi systemu do egzaminowania
Ta część egzaminu ma na celu zapoznanie osoby egzaminowanej z:
 • poszczególnymi elementami systemu wyświetlanymi na ekranie monitora,
 • sposobem udzielania odpowiedzi oraz zmiany udzielonej odpowiedzi,
 • uruchamianiem zawartości multimedialnej.
III. Egzamin próbny
Osoba egzaminowana ma możliwość samodzielnego zapoznania się z przebiegiem egzaminu, zaznaczenia lub zmiany odpowiedzi a także uruchomienia filmu. Udzielenie odpowiedzi na tym etapie nie wpływa na wynik egzaminu państwowego.
 
IV. Egzamin państwowy
Osoba egzaminowana udziela odpowiedzi zgodnie ze swoją wiedzą. Udzielone odpowiedzi mają bezpośredni wpływ na wynik egzaminu państwowego na prawo jazdy.
 
V. Prezentacja wyniku
Po zakończeniu egzaminu na ekranie monitora prezentowany jest wynik egzaminu wraz z ilością zdobytych punktów.
 
VI. Sprawdzenie błędnie udzielonych odpowiedzi
Ta część dostępna jest tylko i wyłącznie dla osób, które ukończyły egzamin z wynikiem negatywnym.
Pozwala ona na zapoznanie się osoby z pytaniami, na które udzieliła błędnych odpowiedzi.
Od dnia 24 sierpnia 2014 roku zniesione zostały przepisy regulujące termin ważności egzaminu teoretycznego. W związku z powyższym, wszystkie egzaminy teoretyczne, które na dzień 24 sierpnia 2014 roku były ukończone z wynikiem pozytywnym i były ważne w tym dniu, są ważne bezterminowo.
 
Pytania egzaminacyjne na prawo jazdy
Przepisy znowelizowanej ustawy o kierujących pojazdami wprowadziły nadzór właściwego ministra nad bazą pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy.
10 grudnia 2014 r. została powołana Komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy.
W skład komisji weszło:
 • 6 egzaminatorów,
 • 6 instruktorów nauki jazdy,
 • 3 instruktorów techniki jazdy,
 • 5 ekspertów w zakresie prawa,
 • 2 ekspertów w zakresie medycyny ratunkowej,
 • 2 ekspertów z dziedziny psychologii,
 • 3 ekspertów z dziedziny metodyki i dydaktyki,
 • 3 ekspertów w zakresie języka polskiego,
 • 1 tłumacz języka angielskiego,
 • 1 tłumacz języka niemieckiego,
 • 3 ekspertów w dziedzinie języka migowego.
Zweryfikowana baza pytań została przekazana Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego do stosowania podczas egzaminów państwowych na prawo jazdy od dnia 11 maja 2015 r.
 
Egzamin praktyczny
Część praktyczna państwowego egzaminu na prawo jazdy ma wykazać, że osoba ubiegająca się o prawo jazdy, potrafi w praktyce zastosować przepisy ruchu drogowego.
Warunki i tryb przeprowadzania części praktycznej opisane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 (Dz. U. z 2019 r poz. 1206).
Każda osoba oczekująca na egzamin powinna:
 • posiadać ważny dokument tożsamości pozwalający egzaminatorowi zweryfikować dane osoby egzaminowanej
  • dowód osobisty;
  • kartę pobytu;
  • paszport;
  • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
  • polski dokument tożsamości cudzoziemca;
  • zgoda na pobyt tolerowany.
 • posiadać okulary, soczewki, aparaty słuchowe, itp. Jeśli posiada takie wskazanie w orzeczeniu lekarskim.
Aplikacja mObywatel to prosty sposób na okazanie i potwierdzenie danych – „w realu”, w aplikacjach mobilnych i online
 • Z mObywatela skorzystasz w pociągach, podczas kontroli, podczas wyborów, przy zakładaniu kart lojalnościowych, odbierając „polecony” na poczcie, na siłowni, w sklepie, w recepcji, w przychodni, w hotelu, przy korzystaniu z innych usług.
 • Z mObywatela nie skorzystasz w sytuacji, w której prawo wymaga okazania dowodu osobistego lub paszportu (np. w banku, na lotnisku, u notariusza, rejestrując kartę SIM)
 • NIE MOŻESZ korzystać z mObywatela, jeśli twój dowód osobisty jest nieważny — na przykład został zastrzeżony z powodu kradzieży lub zagubienia.
Część praktyczna egzaminu na prawo jazdy w zakresie kategorii B jest nagrywana. Dopuszcza się, możliwość nagrywania egzaminów innych niż kategorii B. Więcej informacji znajdziecie Państwo w artykule Rejestracja przebiegu egzaminu.
 
Egzamin praktyczny można podzielić na pięć etapów:
 1. Sprawdzenie tożsamości, przedstawienie się egzaminatora.
 2. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie do jazdy.
 3. Wykonanie zadań na placu manewrowym.
 4. Wykonanie zadań w ruchu drogowym.
 5. Omówienie egzaminu.
Etapy I - III oraz V wykonywane są na placu manewrowym.
Etap IV wykonywany jest w ruchu drogowym, na drogach publicznych.
 
I. Sprawdzenie tożsamości, przedstawienie się egzaminatora
Każda osoba przystępująca do egzaminu musi okazać ważny dokument tożsamości.
Egzaminator przedstawia się i upewnia się, że osoba rozumie zasady przebiegu egzaminu.
 
II. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie do jazdy
Podczas losowania osoby egzaminowanej przez egzaminatora, komputerowy system do egzaminowania, automatycznie losuje czynności do wykonania w zakresie kontroli technicznej pojazdu, mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy.
System losuje po jednym elemencie z grupy:
 • I
  • poziom oleju w silniku,
  • poziom płynu chłodzącego,
  • poziom płynu hamulcowego,
  • obecność płynu w spryskiwaczach,
  • działanie sygnału dźwiękowego,
  •  
 • II
  • działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
  • działanie świateł mijania,
  • działanie świateł drogowych,
  • działanie świateł hamowania „STOP”,
  • działanie świateł cofania,
  • działanie świateł kierunkowskazów,
  • działanie świateł awaryjnych,
  • działanie świateł przeciwmgłowych tylnych - jeśli występuje.
  • dodatkowo dla kategorii B(96), B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:
   • sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
   • sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut.
Osoba egzaminowana musi dostosować pojazd do swojej postury w taki sposób, aby mogła bezpiecznie prowadzić pojazd.
Przygotowanie pojazdu polega na:
 • ustawieniu fotela,
 • ustawieniu zagłówka,
 • ustawieniu lusterek,
 • zapięciu pasów bezpieczeństwa,
 • upewnieniu się, czy drzwi pojazdu są zamknięte.
III. Wykonanie zadań na placu manewrowym
Ta część egzaminu pozwala egzaminatorowi ocenić, czy osoba egzaminowana potrafi używać elementów pojazdów oraz bezpiecznie panować nad pojazdem.
W zależności od kategorii prawa jazdy, zadania do wykonania na placu manewrowym mogą się różnić.
 
IV. Wykonanie zadań w ruchu drogowym
Ta część egzaminu jest przeprowadzana w celu sprawdzenia umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się, w ruchu drogowym.
Podczas tej części egzaminu, egzaminator zwraca szczególną uwagę na:
 • sposób wykonywania manewrów na drodze,
 • zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
 • umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
 • skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
 • sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.
Jeśli popełnisz błąd to egzaminator poinformuje Cię o tym, wówczas musisz zastanowić się na czym on polegał i więcej go nie powtórzyć. Jeśli usłyszysz informację o nieprawidłowym wykonaniu zadania ale nic o wyniku Twojego egzaminu to znaczy, że mimo wszystko ciągle masz szansę go zdać.
Jeśli jednak doprowadzisz do sytuacji, która będzie niebezpieczna dla Ciebie lub innych uczestników ruchu to egzaminator nie pozwoli Ci już dalej jechać a wynik Twojego egzaminu będzie negatywny.
Zadania egzaminacyjne oceniane są wg zasad określonych w tabelach, które znajdują się w Załączniku nr 2 ( Załączniki do Dziennika Ustaw z 2019 r poz. 1206).
 
V. Omówienie egzaminu
Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny - podaje przyczyny jego uzyskania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janusz Czaja
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Grodzicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-09-17 22:20:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Wronka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-09-17 22:22:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Cichocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-22 10:07:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15861 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »